[section padding=”6px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px -0 0px 0px”] [row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center”] [col span__sm=”12″] [page_header style=”normal” type=”subnav” text_color=”dark”] [title visibility=”hidden”] [ux_image id=”1596″ margin=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInUp”] [button text=”درخواست گواهینامه” color=”alert” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-twitch” link=”/درخواست-گواهینامه/”] [button text=”مشاوره رایگان (09373706436)” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-phone” link=”tel:09373706436″] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و داده ها” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [title style=”center” text=”Information security management” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [ux_text text_align=”right”]

استاندارد BS 7799-2:2002 به طور رسمی تغییر یافت و به استاندارد های ISO /IEC 27001:2013 و ISO /IEC 17799:2005 تبدیل شد. ISO 27001 در بر گیرنده مشخصه های سیستم امنیت اطلاعات می باشد و این استاندارد برای همه بخش ها اعم از صنعتی و تجاری از جمله بانک ها موثر خواهد بود. امنیت اطلاعات می تواند برای محافظت از موارد زیر باشد:
قابلیت دسترسی: حصول اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات برای کاربران مجاز در صورت نیاز
یکپارچگی : محافظت از صحت و کامل بودن اطلاعات و روش های پردازش آنها
محرمانگی: حصول اطمینان از دسترسی کنترل شده به اطلاعات

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”center” text=”منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [title style=”center” text=”ISO/IEC 27001:2013″ tag_name=”h4″ color=”rgb(249, 1, 1)”]

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:
[row] [col span__sm=”12″]

اثبات شناسایی و پیاده سازی و کنترل سیستم امنیت اطلاعات در سازمان

دستیابی به یک سیستم امنیت اطلاعات ساده و صرفه جویی در هزینه

کمک به انطباق با الزامات مختلف موثر بر نگهداری و مدیریت اطلاعات

وجود تعهد در سراسر سازمان نسبت به امنیت اطلاعات

ارتقای سطح اطمینان مشتریان و شرکای تجاری

 رعایت قوانین و مقررات مرتبط

ایجاد مزیت نسبی در بازار

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”hidden”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم فروش و بازاریابی”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم انبار و کنترل موجودی”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم محاسبات قیمت تمام شده محصولات”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [title style=”center” text=”hivainco”]