[section padding=”6px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px -0 0px 0px”] [row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center”] [col span__sm=”12″] [page_header style=”normal” type=”subnav” text_color=”dark”] [title visibility=”hidden”] [ux_image id=”1656″ margin=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInUp”] [button text=”درخواست گواهینامه” color=”alert” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-twitch” link=”/درخواست-گواهینامه/”] [button text=”مشاوره رایگان (09373706436)” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-phone” link=”tel:09373706436″] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”مدیریت کیفیت-رضایت مشتری-راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات در سازمان ها” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [title style=”center” text=”Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [ux_text text_align=”right”]

این استاندارد، راهنمایی هایی را برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود فرآیند رسیدگی اثربخش و کارا به شکایت ها برای همه نوع فعالیت های تجاری و غیر تجاری، از جمله فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک فراهم می آورد. منظور از تدوین این استاندارد، تامین منافع سازمان و مشتریان، شاکیان و دیگر طرفهای ذینفع مرتبط می باشد . اطلاعات به دست آمده از فرآیند رسیدگی به شکایت ها می تواند منجر به بهبود کالاها، خدمات و فرآیندها شود و در صورتی که شکایت ها به درستی رسیدگی شود، می تواند اعتبار سازمان را صرف نظر از اندازه موقعیت و نوع فعالیت بهبود بخشد. در بازار جهانی، ارزش استفاده از استاندارد زمانی آشکارتر می شود که از رفتار یکسان با شکایت ها اطمینان حاصل گردد. رسیدگی به شکایت ها به واسطه فرآیند توصیف شده در این استاندارد می تواند رضایت مشتری را افزایش دهد، تشویق مشتری به ارائه بازخورد، از جمله ابراز شکایت در صورتی که مشتری ناراضی باشد، می تواند فرصت هایی را در جهت حفظ وفاداری مشتری و تایید او فراهم آورد و رقابت پذیری داخلی و بین المللی را افزایش بخشد.

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”center” text=”منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [title style=”center” text=”ISO 10002:2018″ tag_name=”h4″ color=”rgb(249, 1, 1)”]

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:
[row] [col span__sm=”12″]

به توانایی سازمان را در رفع نارضایتی به شیوه ای یکنواخت، نظام مند و پاسخگو افزایش دهد تا رضایت شاکی و سازمان را فراهم نماید.

مبنایی برای بازنگری و تحلیل مستمر فرآیند رسیدگی به شکایت ها، رفع شکایت ها و بهبودهای انجام شده در فرآیند را فراهم آورد.

سازمان را در ایجاد رویکرد مشتری مدار برای رفع شکایت ها و تشويق کارکنان در بهبود مهارت ها بر کارشان با مشتریان یاری دهد.

فرآیندی باز و پاسخگو برای رسیدگی به شکایت در اختیار شاکی قرار دهد.

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”hidden”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم فروش و بازاریابی”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم انبار و کنترل موجودی”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم محاسبات قیمت تمام شده محصولات”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [title style=”center” text=”hivainco”]