ISO 14001:2015

سیستم مدیـریت زیست محیطی

Environmental Management System

توجه روز افزون به حفظ محیط زیست و افزایش آگاهی ، انتظارات و الزامات طرف های ذینفع نسبت به توسعه پایدار ، مستلزم نگرش سیستمی در اتصال با قوانین ، ضوابط ملی و منطقه ای می باشد . استاندارد ISO 14001با پرداختن به موضوعات مختلــف در زمینه محیط زیست ، زمینه مناسبی را در سازمان ها برای درک مفاهیم محیط زیستی و به کارگیری روش های متفاوت در طرح ریزی ، اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیست ، فراهم می آورد . این سیستم بخشی از الزامات مدیریتـی که همان ساختار سازمانی ، منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی و طرح ریزی فعالیت ها ، تشریح مسئولیت ها ، معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود. استاندارد ISO 14001 نیز نظیر استانداردISO 9001مبتنی بر چرخه بهبود PDCA (بر نامه ریزی ، اجرا ، کنترل و اقدام اصلاحي ) می باشد و برای سازمان هایی که خود را متعهد به حفظ محیط زیست می دانند کاربرد دارد

GMP رکن تولید محصول سالم می باشد که به ایجاد و نگهداری زیر ساخت های مناسب برای تولید شامل ماشین آلات، محیط، تجهیزات، نیروی انسانی و … می پردازد. هدف از این سیستم کاهش خطرات در صنایع به ویژه صنایع حساس نظیر صنایع داروی، پزشکی و غذایی است.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

شناسایی خط مشی ها و روش های اجرایی مربوط به مسائل زیست محیطی در مورد پرسنل ، پیمانکاران و خریدها

ارزیابی عملکرد در برابر استاندارد ها و قوانین و استانداردهای درون سازمانی

شناسایی جنبه ها ، اثرات و خسارت های زیست محیطی

بررسی بازخورد مشکلات قبلی زیست محیطی

روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی

ارزیابی و مستندسازی موارد محیط زیستی

اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی

شناسایی و رعایت نیازمندی های قانونی

کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع

جلوگيري از آلودگي محيط زيست

كاهش مصرف منابع

مديريت پسماندها

حفظ منابع طبيعي

ايمني و بهداشت

توسعه پايدار