[section padding=”6px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px -0 0px 0px”] [row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center”] [col span__sm=”12″] [page_header style=”normal” type=”subnav” text_color=”dark”] [title visibility=”hidden”] [ux_image id=”749″ margin=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInUp”] [button text=”درخواست گواهینامه” color=”alert” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-twitch” link=”/درخواست-گواهینامه/”] [button text=”مشاوره رایگان (09373706436)” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-phone” link=”tel:09373706436″] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”سیستم مدیـریت زیست محیطی” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [title style=”center” text=”Environmental Management System” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [ux_text text_align=”right”]

توجه روز افزون به حفظ محیط زیست و افزایش آگاهی ، انتظارات و الزامات طرف های ذینفع نسبت به توسعه پایدار ، مستلزم نگرش سیستمی در اتصال با قوانین ، ضوابط ملی و منطقه ای می باشد . استاندارد ISO 14001با پرداختن به موضوعات مختلــف در زمینه محیط زیست ، زمینه مناسبی را در سازمان ها برای درک مفاهیم محیط زیستی و به کارگیری روش های متفاوت در طرح ریزی ، اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیست ، فراهم می آورد . این سیستم بخشی از الزامات مدیریتـی که همان ساختار سازمانی ، منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی و طرح ریزی فعالیت ها ، تشریح مسئولیت ها ، معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود. استاندارد ISO 14001 نیز نظیر استانداردISO 9001مبتنی بر چرخه بهبود PDCA (بر نامه ریزی ، اجرا ، کنترل و اقدام اصلاحي ) می باشد و برای سازمان هایی که خود را متعهد به حفظ محیط زیست می دانند کاربرد دارد .

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”center” text=”منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [title style=”center” text=”ISO 14001:2015″ tag_name=”h4″ color=”rgb(249, 1, 1)”]

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

[row] [col span__sm=”12″]

شناسایی خط مشی ها و روش های اجرایی مربوط به مسائل زیست محیطی در مورد پرسنل ، پیمانکاران و خریدها

ارزیابی عملکرد در برابر استاندارد ها و قوانین و استانداردهای درون سازمانی

شناسایی جنبه ها ، اثرات و خسارت های زیست محیطی

بررسی بازخورد مشکلات قبلی زیست محیطی

روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی

ارزیابی و مستندسازی موارد محیط زیستی

اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی

شناسایی و رعایت نیازمندی های قانونی

کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع

جلوگيري از آلودگي محيط زيست

كاهش مصرف منابع

مديريت پسماندها

حفظ منابع طبيعي

ايمني و بهداشت

توسعه پايدار

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”hidden”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم فروش و بازاریابی”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم انبار و کنترل موجودی”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم محاسبات قیمت تمام شده محصولات”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [title style=”center” text=”hivainco”]